SCOTUS tarttuu Javan kuppiin Oraclen ja Googlen välisessä suullisessa riita-asiassa

author
6 minutes, 23 seconds Read

Korkein oikeus järjesti 7. lokakuuta 2020 suulliset argumentit asiassa Google LLC. vastaan Oracle America, Inc.

Juttu herättää mielenkiintoisia kysymyksiä tietokonekoodin suojakelpoisuudesta, tekijänoikeuden ja patenttilainsäädännön risteyskohdista sekä siitä, mikä on asianmukainen tarkastelustandardi valamiehistön oikeudenmukaista käyttöä koskevien päätösten uudelleentarkastelussa.

Tuloksella voi olla pitkäaikaisia vaikutuksia ohjelmistojen suojaamiseen ja käyttöön.

Mikä on API?

Kehittäjät tukeutuvat ohjelmistosovelluksia luodessaan käyttöjärjestelmiin ja ohjelmointikieliin rakennettuihin toimintoihin. API tarjoaa valikon käytettävissä olevista toiminnoista ja kertoo kehittäjille, mitä on annettava ja mitä tietoja palautetaan. U.S. Court of Appeals for the Federal Circuitin mukaan valamiehistö kuuli todisteita siitä, että Google halusi ”siirtyä nopeasti kehittämään alustan, joka houkuttelisi Java-kehittäjiä”. Oracle Am., Inc. v. Google LLC, 886 F.3d 1179, 1187 (Fed. Cir. 2018). Kun neuvottelut Oraclen kanssa olivat ajautuneet umpikujaan, Google eteni oman Java-toteutuksensa kanssa, mutta ”kopioi sanatarkasti 37 Java API -paketin julistuskoodin”. Id.

Miten päädyimme korkeimpaan oikeuteen?

Vuonna 2018 Oracle syytti Googlea muun muassa tekijänoikeus- ja patenttirikkomuksesta. Vaikka patenttivaatimukset ratkaistiin jo varhaisessa vaiheessa valamiehistön tuomiolla, jossa todettiin, että patenttia ei ole rikottu, mistä Oracle ei valittanut, U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit säilytti kuitenkin muutoksenhakutoimivallan tekijänoikeudellisissa kysymyksissä asian käsittelyn ajan, mutta sovelsi vaaditulla tavalla yhdeksännen piirin lakia.

Vuonna 2012 U.S. District Court for the Northern District of California katsoi, että Java API ei ollut tekijänoikeussuojan piirissä. Oracle valitti asiasta. Vuonna 2014 Federal Circuit kumosi päätöksensä (katsoen API:n olevan tekijänoikeudellisesti suojattu), ja vuonna 2015 korkein oikeus hylkäsi certiorarin. Asia palautettiin takaisin käräjäoikeuteen, ja se käsiteltiin oikeudenmukaista käyttöä koskevassa oikeudenkäynnissä, ja vuonna 2016 valamiehistö ratkaisi asian Googlen hyväksi. Oracle valitti asiasta, ja vuonna 2017 Federal Circuit katsoi, että oikeudenmukaista käyttöä koskeva tuomio oli virheellinen. Vuonna 2019 korkein oikeus myönsi certiorarin kahdessa asiassa: (1) ulottuuko tekijänoikeussuoja ohjelmistorajapintoihin, kuten API-rajapintoihin, ja (2) onko ohjelmistorajapintojen käyttö uusia sovelluksia luotaessa oikeudenmukaista käyttöä. Ennen suullista käsittelyä korkein oikeus pyysi lisäselvityksiä oikeudenmukaista käyttöä koskevien valamiehistön päätelmien tarkastelustandardista ja seitsemännen lisäyksen vaikutuksista.

Suullinen argumentti

Suullisen argumentin aikana Googlen asianajaja Thomas Goldstein keskittyi 17 U.S.C. § 102(b):ssä esitettyyn sulautumisdoktriiniin ja idean ja ilmaisun kahtiajakoon. Goldstein väitti erityisesti, että Java API:n julistuskoodi oli ainoa tapa kutsua Javaa, joten nämä erityiset ilmaisut (julistuskoodi) ”sulautuvat” Javan kielen käytön ”ideaan”.

Monet tuomarit kysyivät Goldsteinilta muista yrityksistä, jotka olivat kehittäneet mobiilialustoja käyttämättä Javaa tai sen API-rajapintoja, mikä näytti tuomareiden mukaan kyseenalaistavan Googlen väitteen siitä, että Googlen oli ”välttämätöntä” kopioida deklaraatiokoodi, koska se voitiin kirjoittaa vain yhdellä tavalla. Kun tuomari Gorsuch esitti tällaisen kysymyksen, Goldstein vastasi, että ”f tehtävä on korkealla yleisellä tasolla, kuten sanoitte, ajatus siitä, että vain pystytään luomaan puhelin, reilua. Mutta se ei ole testi. Testi on tarkastella varsinaista tekijänoikeudella suojattua teosta ja löytää sen toimintatavat.”

Hra Goldstein yritti myös keskittyä laajempiin poliittisiin näkökohtiin, joiden mukaan API:iden uudelleenkäytön estäminen johtaisi tehottomuuteen ja tukahduttaisi innovaation, mikä olisi vastoin tekijänoikeuden tavoitteita, ja hän väitti toistuvasti, että tekijänoikeussuojan myöntäminen Java API:ille vastaa patenttioikeuksien myöntämistä. Erityisesti Goldstein väitti, että Javan toiminnallisuus kuuluu pikemminkin patentin kuin tekijänoikeuden piiriin ja että tekijänoikeussuojan myöntäminen deklaraatiokoodille merkitsisi käytännössä sitä, että Oraclelle myönnettäisiin tekijänoikeus Javan toiminnallisuuteen, mikä on väärin, koska toiminnallisuus on patenttioikeus.

Samalla Goldstein yritti lievittää pelkoja siitä, että tuomio, jonka mukaan tekijänoikeus ei suojaa ohjelmistojen API-rajapintoja, poistaisi ohjelmistojen tekijänoikeussuojan. Näin tehdessään Goldstein yritti tehdä eron sovellusrajapintojen ja muunlaisen koodin välille väittäen, että sovellusrajapinta ”kertoo jollekulle toiselle, miten tietokoneohjelmaa käytetään”, ja näin ollen se on erilainen kuin muu koodi. Itse asiassa Goldstein väitti, että Oraclen hyväksi annettu tuomio johtaisi katastrofaalisiin seurauksiin ohjelmistoteollisuudessa, koska se tukahduttaisi yleisen käytännön, jonka mukaan API:ita käytetään uudelleen räätälöidyillä toteutuksilla.

Oracle, jota edusti Joshua Rosenkranz, kamppaili ensimmäisenä tuomioistuimen esittämien kysymysten kanssa, jotka koskivat ilmoituskoodin suojattavuutta. Tuomari Roberts vertasi analogisesti ravintolan ruokalistan järjestämistä ”alkupalojen”, ”pääruokien” ja ”jälkiruokien” mukaan, minkä organisaation kaikki ovat vapaasti käytettävissä. Vastauksessaan Rosenkranz erotti tämän analogian ja selitti, että ”sitä varten on olemassa sovellus. Sillekin on oikeastaan olemassa oppi. Ensiksikin ruokalistaa varten on olemassa scènes à faire … Se, mitä meillä on tässä, on hyvin erilaista … Täytimme aukkoja 30 000 kertaa, ja jokaisella kerralla oli oma kuvauksensa, jota kukaan muu ei käyttänyt.”

Hra Rosenkranz käsitteli valituksessaan myös oikeudenmukaiseen käyttöön liittyviä kysymyksiä ja väitti, että ”o tuomioistuin on todennut oikeudenmukaisen käytön tai pysyttänyt oikeudenmukaisen käytön tuomion voimassa, jos kopioija on kopioinut niin paljon arvokasta ilmaisua kilpailevaan kaupalliseen jatko-osaan, että se tarkoittaa samaa asiaa ja palvelee samaa tarkoitusta kuin alkuperäinen.” Rosenkranz puolusti myös Federal Circuitin de novo -tarkistusta valamiehistön oikeudenmukaisen käytön tuomiosta ja viittasi korkeimman oikeuden Harper & Row -päätökseen esimerkkinä de novo -tarkistuksesta.

Suullisen väittelyn aikana Rosenkranz vastasi myös korkeatasoisiin poliittisiin kysymyksiin, jotka olivat samankaltaisia kuin ne, joita Googlelle esitettiin ja jotka koskivat tuomion vaikutuksia ohjelmistoteollisuuteen. Hän väitti, että jos Googlen käyttö katsottaisiin oikeudenmukaiseksi, se johtaisi ohjelmistoteollisuudessa lisääntyvään kopiointiin ja heikentäisi kannustimia uusien, innovatiivisten teosten luomiseen.

Rosenkranz ja Oraclen kantaa tukeva apulaisoikeusasiamies Malcolm Stuart, joka puolusti hallitusta, huomauttivat myös, että Oraclen hyväksi annetut Federal Circuitin päätökset eivät mullistaneet ohjelmistoteollisuutta niin kuin Google esitti. Tuomioistuin kysyi Stuartilta myös Federal Circuitin päätöksestä tarkastella valamiehistön päätöstä de novo ja siitä, olisiko aiheellisempaa palauttaa asia uudelleen käsiteltäväksi eri tarkastelustandardin mukaisesti. Stuart ilmaisi huolensa siitä, että asian palauttaminen uudelleen käsiteltäväksi aiheuttaisi huolenaiheita oikeudenkäyntikäytännöstä ja erityisesti summaarista tuomiota koskevista päätöksistä, joihin voi sisältyä oikeudellisia ja tosiseikkoja koskevia kysymyksiä.

Johtopäätös

Väittelyn aikana useat tuomarit ilmaisivat huolensa siitä, että toteamus, jonka mukaan Java API:ta ei voitaisi suojata, olisi ristiriidassa sen suojan kanssa, joka tietokoneohjelmille on annettu 17 U.S.C:n 101 §:ssä. On mielenkiintoista nähdä, tekeekö tuomioistuin eron API:iden/ilmoituskoodin ja tietokonekoodin suojakelpoisuuden välillä.

Vaihtoehtoisesti tuomioistuin voisi hyväksyä Java API:n tekijänoikeuskelpoisuuden (mikä vaikuttaisi API:iden tekijänoikeuskelpoisuuteen yleensä) ja samalla todeta, että API:n käyttö tässä tapauksessa (ellei muissa tapauksissa) oli suojattua oikeudenmukaista käyttöä, joko yksinkertaisesti siirtymällä valamiehistöä kuuntelevaan tuomaristoon tai tuomioistuimen omien päättelyjen perusteella. Tällainen päätös voisi johtaa ohjelmistojen API-rajapintojen tulevan käytön erityiseen tapauskohtaiseen analyysiin.

Tuomioistuin voisi myös sivuuttaa tekijänoikeuskysymykset kokonaan ja keskittyä sen sijaan Federal Circuitin de novo -tarkistukseen oikeudenmukaista käyttöä koskevasta valamiehistön tuomiosta ja pyytää Federal Circuitia tarkastelemaan valamiehistön tuomiota lievemmän tarkastelustandardin mukaisesti.

Joka tapauksessa korkeimman oikeuden päätöksellä tässä asiassa on todennäköisesti pysyviä vaikutuksia tekijänoikeuslainsäädäntöön ja ohjelmistoteollisuuteen, ja ohjelmistokehitys- ja lakiyhteisöt odottavat innokkaasti päätöstä.

Juttu on Google LLC v. Oracle Am., Inc., Dkt. 18-956 (S. Court 2018)

Ks. 28 U.S.C. § 1295

Oracle Am., Inc. v. Google Inc., 872 F. Supp. 2d 974 (N.D. Cal. 2012)

Oracle Am., Inc. v. Google Inc., 750 F.3d 1339 (Fed. Cir. 2014)

Google, Inc. v. Oracle Am.., Inc., 576 U.S. 1071 (2015)

Oracle Am., Inc. v. Google Inc., No. C 10-03561 WHA, 2016 U.S. Dist. LEXIS 145601 (N.D. Cal. 27.9.2016)

Oracle Am.., Inc. v. Google LLC, 886 F.3d 1179 (Fed. Cir. 2018)

Google LLC v. Oracle Am., Inc., 140 S. CT. 520 (2019)

Similar Posts

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.